Betoniteollisuus ry tutkii Suomen rakennuskannan hiilinielua

08.03.2019 Jussi Mattila

  1. Kuinka paljon suomalainen betonirakennuskanta sitoo hiilidioksidia käyttövaiheessaan?

Betoniteollisuus ry osallistuu Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeeseen (Canemure), jossa se tutkii hiilen sitoutumista betoniin.

Betoniteollisuus ry toteuttaa hankkeessa vuosina 2019-2023 CO2ncrete Solution -nimisen osahankkeen, joka keskittyy hiilidioksidin sitoutumiseen betonirakenteisiin. Hiilen sitoutumisen aiheuttava ilmiö, betonin karbonatisoituminen, on tunnettu jo vuosikymmeniä, mutta sitä ei ole ymmärretty ottaa huomioon ilmakehän hiilidioksidia alentavana tekijänä. Ilmiö voi olla ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta merkittävä, koska koko olemassa oleva betonirakennekanta sitoo jatkuvasti hiilidioksidia siltä osin, kun se on kosketuksessa ilmaan.

Maailmalla tehtyjen ensimmäisten tutkimusten mukaan merkittävä osa kalkkikivestä sementtiä valmistettaessa vapautuvasta hiilidioksidista voi sitoutua takaisin betoniin rakenteiden käyttöiän aikana. Sitoutuminen jatkuu jopa merkittävämpänä käyttöiän päättymisen jälkeen tapahtuvan kierrätyksen aikana. Kierrätyksessä betoni yleensä murskataan, jolloin hiilidioksidille altis reaktiopinta-ala ja siten myös hiilidioksidin sitoutumisnopeus lisääntyvät moninkertaiseksi.

Ilmiön taustalla on betonin karbonatisoituminen, jossa hiilidioksidi happamana kaasuna pyrkii reagoimaan sementtikiven emäksisten ainesosien kanssa niin, että hiili sitoutuu pysyvästi osaksi sementtikiven rakennetta.

Koska Suomessa rakenteiden ympäristöolosuhteet ja myös betonilaadut eroavat muualla maailmassa käytetyistä, on tarpeen selvittää hiilidioksidin sitoutumista suomalaisissa olosuhteissa.

CO2ncrete Solution -projektissa selvitetään:

  1. Kuinka paljon hiilidioksidia voi sitoutua betonin kierrätyksen avulla?
  2. Millaisilla kierrätystavoilla voidaan maksimoida betoniin sitoutuvan hiilidioksidin määrä?

Lisäksi projektissa pyritään levittämään kuntiin ja päättäjille oikeaa tietoa betonin hiilensidonnasta, viisaista kierrätystekniikoista ja muokkaamaan siten asenteita positiivisemmiksi betonin kierrätystä kohtaan.

Lisätietoa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeesta

Hanke on osa EU:n Life-ohjelmaa, ja sillä pyritään edistämään ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia Suomessa. Hanke sai rahoituspäätöksen joulukuussa 2018.

Hankkeen tavoitteina on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi tuetaan prosesseja, joilla
luodaan kestävää kaupunkirakennetta ja edellytyksiä vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle. Hankkeessa edistetään myös maa- ja metsätalouden siirtymistä vähäpäästöisiin maaperän hoitomenetelmiin. Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen.

Hankkeessa on mukana yhteensä 22 toimijaa: kuntia ja kunnallisia organisaatioita, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä.

Hankkeen kokobudjetti on 15,3 miljoonaa euroa. Suuri osa hankkeen rahoituksesta, 9,1 miljoonaa euroa, tulee EU:n Life-ohjelmasta. Kansallisia rahoittajia ovat mm. ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Energiavirasto, Sitra ja Betoniteollisuus ry.

Hankkeessa toteutetaan vuosina 2019 – 2023 lähes kaksikymmentä konkreettista ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen kytkeytyvää osahanketta. Niiden toteuttajat ovat hankkeen ydinalueelta – Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta, Satakunnasta, Pohjois-Pohjanmaalta, Pirkanmaalta, Päijät-Hämeestä ja Etelä-Karjalasta.

Lisätietoja

Canemure-hanke:
prof. Jyri SeppäläSuomen ympäristökeskus,
puh. 0295 251 629

CO2ncrete Solution -hanke:
toimitusjohtaja Jussi MattilaBetoniteollisuus ry,
puh. 0400 637 224.